تایل ساده

تایل ساده سقف تایل پوشش های کاذبی هستند که به اسم سقف کاذب آرمسترانگ هم نامیده می شوند.ابعاد این سقف ها با سازه های یکسان در قالب 60*60(سانت)می باشد.به صورتی که اگر تایل سقفی مناسب فضا انتخاب شود میتواند از آلودگی صوتی جلوگیری کند و این سقف ها بیشتر در مکان های تجاری و اداری…